علمی (فيزيك)

مساله های پیشنهادی فیزیک 1 کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش هشتم (2008)

 

فصل دوم :   ۵-۱۱-۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۳۱-۳۳-۳۹-۴۰-۴۲-۴۵-۴۶-۵۰-۵۱-۵۶-۵۷-۵۹-۶۰-۷۱-۷۶-۸۲-۸۳-۸۴-۸۶-۹۰-۹۶-۱۰۱-۱۰۳-۱۰۶-۱۰۹

 

فصل سوم: ۱-۶-۸-۹-۱۲-۱۳-۱۶-۲۵-۲۶-۲۸-۲۹-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۴۰-۴۱-۴۲-۴۷-۴۸-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۸-۷۰-۷۱

 

فصل چهارم:   ۶-۱۲-۱۳-۱۹-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۳۱-۳۴-۳۵-۳۷-۳۸-۳۹-۴۱-۴۳-۴۶-۵۳-۵۴-۵۷-۵۸-۶۰-۶۱-۶۷-۷۰-۷۴-۷۵-۷۸-۸۵-۹۱-۹۸-۹۹-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۶-۱۱۸-۱۲۷-۱۳۱ 

 

فصل پنجم: ۵-۶-۱۱-۱۹-۲۵-۲۶-۳۲-۳۳-۳۵-۴۳-۴۵-۴۷-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۷-۵۹-۶۰-۶۳-۶۵-۶۶-۷۰-۷۲-۷۸-۸۲-۹۹-۱۰۱

 

فصل ششم: ۵-۷-۱۳-۱۴-۲۱-۲۲-۲۳-۲۵-۲۹-۳۱-۳۴-۳۵-۴۴-۵۰-۵۳-۵۵-۵۹-۶۰-۶۳-۶۴-۶۵-۶۸-۶۹-۷۴-۷۹-۸۱-۸۵-۸۷-۹۲-۹۹-۱۰۴-۱۰۷-۱۰۹     

 

فصل هفتم :      ۵-۷-۱۰-۱۳-۱۶-۱۹-۲۲-۲۳-۲۷-۲۹-۳۴-۳۵-۴۰-۴۳-۴۵-۴۸-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۶۵-۶۹-۷۰-۷۱ 

 

فصل هشتم :  ۸-۱۲-۱۵-۱۸-۲۱-۲۲-۲۷-۲۹-۳۱-۳۴-۳۵-۴۲-۴۵-۵۰-۵۲-۵۳-۵۶-۵۹-۶۳-۶۹-۷۲-۷۵-۷۶-۸۳-۱۱۶ 

 

فصل نهم :     ۳-۴-۸-۹-۱۱-۱۲-۱۵-۲۳-۲۷-۳۵-۳۶-۳۹-۴۲-۴۵-۴۹-۵۳-۵۴-۵۵-۵۸-۵۹-۶۳-۶۴-۶۶-۶۷-۶۸-۷۲-۸۷-۸۸-۹۲-۹۵-۹۸-۱۰۴-۱۱۴

 

فصل دهم :   ۶-۷-۹-۱۰-۱۲-۱۳-۱۷-۲۲-۳۰-۳۱-۳۳-۳۵-۳۹-۴۱-۴۵-۴۶-۵۰-۵۱-۵۲-۵۴-۵۵-۶۶-۷۶-۸۲-۸۷-۹۳-۹۶-۱۰۱-۱۰۲-۱۱۱

 

فصل یازدهم :         ۳-۶-۱۴-۱۶-۲۳-۲۴-۲۹-۳۸-۴۱-۴۲-۴۵-۴۸-۵۰-۵۳-۵۶-۵۸-۶۴-۷۴-۷۵-۷۹-۸۰-۸۸-۸۹

 

فصل دوازدهم:        ۵-۸-۱۲-۱۳-۱۷-۱۹-۲۱-۲۵-۲۸-۲۹-۳۰-۳۲-۳۷-۳۸-۴۱-۵۳-۵۶-۵۸-۶۳-۶۵-۶۸-۶۹-۷۴-۸۵

پیراحمدیان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ تیر۱۳۹۲ساعت 15:16  توسط محمد هادی پیراحمدیان  |