علمی (فيزيك)

فصل 21 (بار الکتریکی) :   1-3-5-8-9-15-17-26-42-54-63


فصل 22 (میدان الکتریکی) :  3-8-9-11-13-19-21-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-63-66-73-78

 

فصل ۲۳ (قانون گاوس) : 5- 13- 23- 25- 27- 30- 32- 37- 41- 49- 50- 51- 57- 58- 79- 80

 

فصل ۲۴ (پتانسیل الکتریکی) : ۹-۱۱-۱۳-۱۶-۱۹-۲۴-۲۸-۳۰-۳۱-۳۲-۳۹-۴۱-۴۴-۷۲-۸۲-۹۳-۱۰۱-۱۰۶-

 

فصل ۲۵ (ظرفیت) : ۵-۸-۹-۱۲-۱۳-۱۷-۲۰-۲۱-۲۵-۲۹-۳۰-۴۰-۴۲-۴۳-۴۸-۴۹-۵۰-۶۰-۶۱-۶۳-۶۵-۷۳-۷۸

 

فصل ۲۶ (جریان و مقاومت) : ۱-۹-۱۲-۱۷-۱۸-۲۰-۲۱-۲۳-۳۵-۳۸-۳۹-۴۱-۴۲-۴۳-۴۷-۵۰-۵۷-۶۰-۶۲-۶۴-۶۷-

 

فصل ۲۷ (مدارهای الکتریکی) : ۲-۵-۶-۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۶-۲۷-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۵-۳۷-۳۸-۴۰-۴۳-۴۷-۷۵-۷۸-۷۹-۸۲


فصل 28 (میدانهای مغناطیسی) : 5- 21- 24- 25- 26- 29- 39-40- 42- 44- 49- 54- 59- 63- 73- 86


فصل 29 (میدان مغناطیسی ناشی از جریانها) : 2- 5- 6- 8- 10- 15- 17- 20- 28- 31- 33- 45- 47- 53- 56- 58- 60- 72- 75- 81- 82- 83- 84- 87- 93


فصل 30 (القا و القاییدگی) : 15- 18- 25- 34- 35- 44- 45- 49 - 51 - 52 - 53 - 56- 61 - 63 - 70 - 81 - 89 - 98 - 102

+ نوشته شده در  جمعه 23 اسفند1392ساعت 12:0  توسط محمد هادی پیراحمدیان  |